Regulamin

NINIEJSZY DOKUMENT ZAWIERA TREŚĆ REGULAMINÓW OBOWIĄZUJĄCYCH AKTYWNYCH GOŚCI ZAREJESTROWANYCH W SERWISIE TRAVELO.COM, tj:

 

1) Regulamin rezerwacji noclegów online w portalu travelo.com

 

REGULAMIN REZERWACJI NOCLEGÓW ONLINE

W PORTALU TRAVELO.COM

 

Przedmiotem niniejszego regulaminu jest regulacja warunków rezerwacji noclegów online w serwisie znajdującym się pod adresem internetowym travelo.com („Serwis partnerski”).

 

Art 1 Definicje

 

a) Serwis – serwis zapewniający techniczną platformę umożliwiającą dokonywanie rezerwacji online, którego właścicielem jest NOCOWANIE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Lublinie przy ul. J. Ligonia 1, 20-805 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000343165, NIP 7123194407.

b) Serwis partnerski – jest to portal znajdujący się pod adresem internetowym travelo.com, którego właścicielem jest Nocowanie.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. J. Ligonia 1, kod 20-805, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000343165, adres mailowy: bok@nocowanie.pl, numer telefonu: (81) 441-83-36, w którym właściciele lokali (Użytkownicy) mogą zamieszczać swoje oferty.

c) Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która dokonała rejestracji w Serwisie partnerskim i zamieszcza w Serwisie partnerskim Ofertę wynajęcia Lokalu.

d) Oferta – złożona przez Użytkownika propozycja wynajęcia Lokalu (niezależnie od formy zakwaterowania) niebędąca ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

e) Gość – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która odwiedza stronę Serwisu partnerskiego, w tym także korzysta z usług oferowanych przez Serwis partnerski.

f) Lokal – dom, mieszkanie, pokój albo inne pomieszczenie przeznaczone do wynajęcia w celach noclegowych, stanowiące przedmiot Oferty Użytkownika, zamieszczonej w Serwisie partnerskim.

g) Wstępna rezerwacja online – wygenerowane przez Serwis podsumowanie szczegółów i warunków Rezerwacji.

h) Zadatek/zaliczka – określona przez Użytkownika część kwoty do zapłaty za najem Lokalu, której opłacenie jest warunkiem skutecznego dokonania Rezerwacji.

i) Potwierdzenie wpłaty zadatku/zaliczki na rezerwację – wygenerowana i wysyłana przez Serwis do Gościa wiadomość e-mail stanowiąca potwierdzenie dokonania przez Gościa Rezerwacji, zawierająca szczegóły Rezerwacji, której załącznikiem jest Voucher noclegowy.

j) Voucher noclegowy – wygenerowane przez Serwis potwierdzenie dokonania rezerwacji oznaczone indywidualnym numerem.

 

Art. 2 Postanowienia ogólne

 

1. Serwis zawarł umowę z serwisem partnerskim na korzystanie z technicznej platformy umożliwiającej dokonywanie rezerwacji Lokali online.

2. Serwis nie jest stroną umów zawieranych przez Użytkownika z Gośćmi, a zapewnia jedynie techniczną platformę umożliwiającą publikowanie Ofert oraz dokonywanie rezerwacji Lokalu przez Internet.

3. Każdorazowo przy publikacji Oferty Serwis podaje do informacji Gościa dane Użytkownika świadczącego usługi turystyczne na rzecz Gości, przy których zawieraniu pośredniczy na rzecz Użytkowników.

 

Art. 3 Zasady korzystania z systemu rezerwacji noclegów online

 

1. Rezerwacji online może dokonać osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2. Warunkiem skorzystania z rezerwacji online jest:

a) posiadanie terminala końcowego (komputera bądź urządzenia mobilnego) z dostępem do Internetu i wyposażonego w przeglądarkę stron www;

b) uprzednie dokonanie rejestracji w Serwisie partnerskim;

c) zalogowanie się w Serwisie partnerskim;

d akceptacja niniejszego Regulaminu.

3. Po dokonaniu rejestracji w Serwisie partnerskim system dokonuje sprawdzenia, czy zaproponowany identyfikator Gościa („Login”) nie jest zajęty przez innego Gościa. Jeśli Login jest dostępny, Gość może rozpocząć korzystanie z usługi rezerwacji. Jeśli Login nie jest dostępny, Gość może zaproponować inny Login. Procedura może być powtarzana tak długo, aż zostanie ustalony dostępny Login.

4. W procesie aktywacji Gość ustanawia swoje hasło („Hasło”).

5. Podczas aktywacji Gość podaje swój kontaktowy adres e-mail, z którego Serwis oraz Serwis partnerski będą korzystać na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

6. Gość zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji zapewniających bezpieczne korzystanie z konta, w tym do nieujawniania innym osobom Loginu i Hasła.

7. Wszelkie działania podejmowane przy użyciu Loginu z prawidłowo przyporządkowanym do niego Hasłem uważa się za działania Gościa.

8. Gościowi nie wolno korzystać z Kont innych Gości oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Gościa do działania w jego imieniu.

9. Gość może posiadać tylko jedno konto w Serwisie partnerskim. Konta są niezbywalne.

 

Art. 4 Zasady korzystania z rezerwacji online przez Gości

 

1. Gość wyszukuje Lokal przez Serwis partnerski i wprowadza szczegóły przyszłej Rezerwacji korzystając z interaktywnego kalendarza.

2. W oparciu o informacje wskazane przez Gościa w interaktywnym kalendarzu, Serwis generuje podsumowanie w postaci Wstępnej rezerwacji online, która zawiera między innymi informacje dotyczące Lokalu, terminu Rezerwacji, liczby noclegów, łącznej kwoty do zapłaty oraz wysokości zadatku/zaliczki.

3. Po potwierdzeniu przez Gościa zamiaru dokonania Rezerwacji zgodnej ze Wstępną rezerwacją online, system przekierowuje Gościa do zakładki „Płatności”, gdzie Gość wybiera formę płatności zadatku/zaliczki. Płatność zadatku/zaliczki będzie realizowana na rachunek bankowy Serwisu, który następnie przekaże zaliczkę na rachunek Użytkownika. Przyjmowanie płatności pieniężnych dokonywanych przez Gościa następuje poprzez właściwy bank lub operatora płatności. Powyższe podmioty udostępniają Gościowi instrument płatniczy umożliwiający mu dokonywanie wypłaty środków znajdujących się na danym rachunku płatniczym Gościa na rachunek bankowy Użytkownika. Serwis nie świadczy na rzecz Użytkowników żadnych usług płatniczych.

4. Kwota zadatku/zaliczki zostaje w całości zaliczona na poczet wynagrodzenia Użytkownika z tytułu najmu Lokalu. Płatność pozostałej części wynagrodzenia Użytkownika dokonywana jest bezpośrednio na rzecz Użytkownika w sposób i terminie uzgodnionym z Użytkownikiem. Uprawnionym i zobowiązanym do wystawienia na rzecz Gościa dokumentów sprzedaży (rachunku, faktury) jest wyłącznie Użytkownik.

5. Po zaksięgowaniu zadatku/zaliczki wpłaconej przez Gościa na rachunku Serwisu, Gość otrzymuje Potwierdzenie wpłaty zadatku/zaliczki na rezerwację wraz z Voucherem noclegowym, które są przesyłane na podany przez Gościa adres e-mail.

6. W przypadku nieotrzymania przez Serwis pełnej kwoty zadatku/zaliczki w czasie 3 godzin od potwierdzenia przez Gościa warunków Rezerwacji zgodnie z punktem 3 powyżej, Rezerwacja nie dochodzi do skutku. Serwis przesyła na adres e-mail Gościa informację o niedokonaniu skutecznej Rezerwacji.

7. W przypadku, gdy Gość nie pojawi się w Lokalu w dniu, w którym zgodnie z rezerwacją powinno nastąpić rozpoczęcie najmu, do godziny 24:00 (o ile w Rezerwacji wyraźnie nie wskazano inaczej i o ile nie dokonano indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem), rezerwacja jest anulowana w całości. W takim przypadku zadatek/zaliczka nie podlega zwrotowi.

8. Dowodem dokonania Rezerwacji i podstawą do udostępnienia Lokalu jest Voucher noclegowy wydrukowany z panelu administracyjnego Serwisu partnerskiego lub z Potwierdzenia wpłaty zadatku/zaliczki na rezerwację.

9. W momencie wpłaty zadatku/zaliczki przez Gościa, zawarta zostaje umowa pomiędzy Użytkownikiem a Gościem. Serwis wysyła do Użytkownika informację o skorzystaniu z jego Oferty. Wiąże się to z zablokowaniem możliwości dokonania rezerwacji Lokalu przez kolejnych Gości w tym samym okresie. Użytkownik zobowiązany jest do traktowania Gościa jako strony umowy i do przeprowadzenia rezerwacji dokonanej zgodnie z informacjami o Lokalu dostępnymi w Serwisie w momencie dokonywania rezerwacji, włącznie z dostarczeniem wszelkich dodatkowych informacji i spełnieniem próśb, które zostały przekazane Użytkownikowi przez Gościa.

10. Poza opłatami i wszelkimi innymi kosztami określonymi w potwierdzeniu rezerwacji, Użytkownik nie obciąży Gościa żadną inną opłatą manipulacyjną/administracyjną lub prowizją za uregulowanie płatności w jakiejkolwiek formie (np. przy pomocy karty kredytowej).

11. Użytkownik dokonuje płatności za rezerwację za pomocą przelewu on-line bądź za pomocą karty płatniczej. 

 

Art. 5 Zasady anulowania rezerwacji

 

1. Zasady anulowania rezerwacji przez Gościa określa Użytkownik we własnym zakresie. Gość ma wgląd do zasad anulowania rezerwacji w panelu administracyjnym Gościa na stronie Serwisu partnerskiego.

2. Za anulowanie rezerwacji może zostać naliczona opłata, która nie może przewyższać kwoty zadatku/zaliczki. Wysokość takiej opłaty ustala Użytkownik.

3. W przypadku zaistnienia podstaw do zwrotu na rzecz Gościa całości lub części zadatku/zaliczki, zwrotu dokonuje bezpośrednio Serwis.

4. Chęć anulowania rezerwacji Gość zgłasza do Biura Obsługi Klienta za pomocą swojego panelu administracyjnego na stronie Serwisu partnerskiego. Anulowanie rezerwacji jest uznane za skuteczne w chwili przesłania do Gościa potwierdzenia z Serwisu, że rezerwacja została skutecznie anulowana.

5. W przypadku anulowania Rezerwacji przez Użytkownika kwota zadatku/zaliczki podlega zwrotowi w całości.

 

Art. 6 Odpowiedzialność

 

1. Serwis ponosi odpowiedzialność za należyte funkcjonowanie systemu rezerwacji online od strony technicznej.

2. W momencie, gdy Gość dokona rezerwacji poprzez Serwis partnerski, Serwis ponosi odpowiedzialność za:

a) dokonanie Rezerwacji zgodnie z informacjami zamieszczonymi przez Użytkownika; Rezerwacje dokonywane są w oparciu o informacje uzyskane wyłącznie od Użytkowników. Serwis nie ma możliwości i nie weryfikuje treści wszystkich Ofert w Serwisie.

b) przekazanie Gościowi (wysłanie drogą mailową) potwierdzenia Rezerwacji oraz Vouchera noclegowego,

c) przekazanie Użytkownikowi szczegółów danej Rezerwacji oraz danych osoby, która jej dokonała (tj. data przyjazdu, liczba nocy, rodzaj i cena Lokalu, imię i nazwisko Gościa, adres),

d) przekazanie zadatku/zaliczki z tytułu rezerwacji dokonanej przez Gościa na rzecz Użytkownika.

3. Serwis partnerski poprzez odpowiedni panel na Stronie Internetowej bezzwłocznie kieruje do Serwisu wszelkie sprawy oraz pytania związane z obsługą Gości i dotyczące Rezerwacji (włącznie z ich zmianą lub anulowaniem), Lokalu oraz wszelkimi innymi sprawami związanymi z płatnościami, a także wszelkie skargi i pytania.

4. Za realizację Rezerwacji zgodnie z jej warunkami odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

5. Za zażalenia i skargi dotyczące Lokalu (w tym produktów i usług oferowanych, świadczonych i gwarantowanych przez Użytkownika) lub konkretnych życzeń wyrażonych przez Gości odpowiedzialny jest dany Użytkownik. Serwis ani Serwis partnerski nie ponoszą odpowiedzialności za zażalenia i skargi dotyczące Lokalu ze strony Gości i zrzekają się za nie wszelkiej odpowiedzialności. Serwis może w każdej chwili i według własnego uznania (a) zaoferować Gościowi wsparcie ze strony Działu Obsługi Klienta, (b) pośredniczyć w kontakcie między Użytkownikiem i Gościem, (c) zapewnić na koszt Użytkownika alternatywne zakwaterowanie o takim samym lub wyższym standardzie, w przypadku braku miejsc w Lokalu lub w przypadku innych, poważnych uchybień i skarg dotyczących Lokalu lub (d) pomóc Gościowi w komunikacji lub podjęciu działań przeciwko Użytkownikowi w inny sposób.

6. Za jakość usług, a także prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników w Ofertach odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

 

Art. 7 Przetwarzanie danych i polityka prywatności

 

1. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi lub osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą są przetwarzane przez Serwis partnerski jako administratora danych w celu świadczenia usług opisanych niniejszym Regulaminem. Serwis partnerski zawarł z Serwisem umowę na przetwarzanie danych. Przetwarzanie danych osobowych Gości odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Dokonując procesu rejestracji w Serwisie partnerskim, Gość:

- wyraża zgodę na przetwarzanie przez Serwis partnerski swoich danych osobowych podanych w procesie rejestracji w zakresie niezbędnym do korzystania z serwisu, w tym do dokonywania rezerwacji online.

- wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych umieszczonych w formularzu rejestracyjnym w celu przesyłania informacji handlowych od serwisu partnerskiego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jak również na udostępnianie ich innym podmiotom w celach związanych z realizacją usługi.

3. Za datę złożenia oświadczenia przez Gościa uważa się datę rejestracji w Serwisie partnerskim. Oświadczenie Gościa oznacza jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych w przyszłości.

4. W rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.) administratorem zbioru danych, w którym przetwarzane będą dane osobowe Gości Klientów jest Serwis partnerski.

5. Zbiór danych Gości został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych pod numerem 003518/2011.

6. Gość ma prawo dostępu (w tym wglądu) do treści własnych danych, ich zmiany (w tym poprawiania), a także prawo kontroli przetwarzania własnych danych osobowych (w tym zgłoszenia żądania usunięcia danych), na zasadach opisanych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Gościa jest dobrowolne.

7. Serwis partnerski może odmówić usunięcia danych osobowych Gościa, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez Serwis partnerski jest konieczne oraz dopuszczalne na podstawie przepisów prawa.

8. Dane osobowe Gości mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, na mocy obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom trzecim wykonującym na zlecenie Serwisu partnerskiego czynności w ramach świadczenia usług objętych niniejszym Regulaminem.

9. W związku ze świadczeniem usług opisanych Regulaminem, Serwis partnerski udostępnia dane Gości, konieczne ze względu na świadczone usługi.

10. Rejestrując się w Serwisie partnerskim, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Serwis partnerski plików „cookies”, o ile Gość dopuścił taką możliwość w ustawieniach przeglądarki internetowej, której używa do korzystania z Serwisu partnerskiego. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Gości, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Gości z Serwisu partnerskiego. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Serwisu partnerskiego, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

 

Art. 8 Korespondencja elektroniczna

 

Gość wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej i tradycyjnej dotyczącej spraw administracyjnych oraz może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji promocyjnych Serwisu partnerskiego oraz reklam.

 

Art. 9 Zmiany Regulaminu

 

1. Niniejszy Regulamin może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Serwis partnerski poinformuje na stronach internetowych. Konsumenci zostaną poinformowani indywidualnie na znajdujące się w zasobach adresy e-mail. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, Goście będący Konsumentami mają prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie.

2. Zawarte przed zmianą Regulaminu umowy wykonywane są w na zasadach obowiązujących w momencie ich zawarcia.

 

Art. 10 Postępowanie reklamacyjne

 

1. Gość może złożyć reklamację listem poleconym skierowanym na adres Nocowanie.pl Sp. z o.o., ul. Ligonia 1, 20-805 Lublin, jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane przez Serwis lub Serwis partnerski lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać informacje identyfikujące Gościa i czynności dokonywane przez niego w Serwisie oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

2. Reklamacja rozpoznawana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Serwis lub Serwis partnerski może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres wskazany przez Gościa.

4. Wszelkie postępowanie reklamacyjne między Gościem a Lokalem odbywa się drogą bezpośredniego kontaktu z Lokalem.

 

Art. 11 Przerwy techniczne

 

1. Serwis dokłada starań aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. Mimo dołożenia starań, mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Serwis stara się zminimalizować skutki zaistniałych problemów technicznych.

 

2. W celu rozwijania i doskonalenia Serwisu, a przede wszystkim zminimalizowania ryzyka wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Serwis dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Gości, w tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne.